Znak: I.271.3.2017                                                                                        Ćmielów dn. 15/05/2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.3.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.3.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przepompowni wody w m. Krzczonowice” (Numer ogłoszenia w BZP: 58948-2017; data zamieszczenia: 05/04/2017r.)

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.3.2017 pn.: „Budowa przepompowi wody w m. Krzczonowice” (Numer ogłoszenia w BZP: 58948-2017; data zamieszczenia: 05/04/2017r.)

 

I. W postępowaniu wybrano następującą ofertę:

oferta Nr 5 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EKOINSTAL w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej z pośród ofert nieodrzuconych.

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium okres gwarancji  (max. 40%)

Łączna punktacja

1

Firma Gutkowski Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

172.389,11

72

34,14

40

74,14

2

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

135.300,00

72

43,51

40

83,51

3

Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo - Podgórne

131.610,00

72

44,73

40

84,73

4

PISiP „INSMONT” Edward Bąk ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec

89.137,05

72

-----------

-----------

oferta odrzucona

 

5

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s  Boksycka 135, 27-415 Kunów

98.116,93

72

60

40

100

III.     Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłaniania niniejszego zawiadomienia.