OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U.  z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), uchwały nr XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.07.2017 r. do 03.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w godzinach pracy Urzędu.
Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższa mapa.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w dniu 24.07.2017 r. o godz. 15oo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Ćmielowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  17.08.2017 r., w formie pisemnej do Burmistrza Ćmielowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: urzad@cmielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Ćmielowa.
obrazek