KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 18 lipca 2017 r.


o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej w Ćmielowie, zarządzonych na dzień 8 października 2017 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) oraz § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r. poz. 185), Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, że:


1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie mają komitety wyborcze, których zawiadomienie zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II.


2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II do dnia 9 sierpnia 2017 r. (środa) w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.


3. Zgłoszenia mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).


4. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783). Pomocnicze wzory zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach – http://kielce.kbw.gov.pl/ w zakładce Wzory dokumentów.

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://www.kbw.gov.pl/ dostępne są akty prawne, informacje, wyjaśnienia i komunikaty związane z wyborami. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach.


Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
(-) Artur Adamiec