INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2017 do 30. 06. 2017

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  26 036 072    zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 27 604 072  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 568 000,00  ,

Plan przychodów wyniósł : 2 069 322,30  , a plan rozchodów : 501 322,30 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    600 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 469 322 ,30zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  II  kwartału  2017 r. , to jest do 30. 06. 2017  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 26 859 403,72 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         25 634 403,72 zł.

        - dochody majątkowe  :    1 225 000,00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  13 892 104,37  zł. tj. w  51,72 % , z tego :

        - dochody bieżące :         13 889 104,37  zł.

        - dochody majątkowe               3 000,00  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 28 525 921,72  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        25 336 521,72 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 189 400,00  zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 12 525 300,86 zł  tj. w  43,91  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :             12 434 333,83    zł.

        - wydatki  majątkowe  :              90 967,03    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 666 518 ,00 zł.

    

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  1 366 803,51  zł,

Plan  przychodów wynosi : 167 840,30  , a rozchodów :  501 322,30 zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 691 304,30  zł. , a rozchodów :  258 133,30   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 442 638 ,08 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 242 638 ,08 . , kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 200 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.