Znak: I.271.10.2017                                                                          Ćmielów dn. 18/09/2017r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.10.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej nr 318049T Frankopole – Trębanów – gr. gminy od km 1+000 do km 1+545,77 (Numer ogłoszenia: 578678-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.)

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2017 pn.: „Remont drogi gminnej nr 318049T Frankopole – Trębanów – gr. gminy od km 1+000 do km 1+545,77 (Numer ogłoszenia: 578678-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.)

 

 I. W postępowaniu wybrano ofertę: nr 2 - złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium okres gwarancji  (max. 40%)

Łączna punktacja

1

„DROGOWIEC” s.c. Adolf Jabłoński i Marcin Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Św.

289.110,73

60

60

33,33

93,33

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice

291.968,08

72

59,41

40

99,41

III. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów