Znak: I.271.12.2017                                                                         Ćmielów dn. 03/10/2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.12.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.12.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110mm w m. Ćmielów i Wólka Wojnowska” (numer ogłoszenia: 586235-N-2017 z dnia 2017-09-11r.)

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.12.2017 pn.: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110mm w m. Ćmielów i Wólka Wojnowska” (numer ogłoszenia: 586235-N-2017 z dnia 2017-09-11r.)

 

I. W postępowaniu wybrano ofertę: nr 1 - złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium okres gwarancji  (max. 40%)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim  Boksycka 135, 27-415 Kunów

68.755,34

72

57,02

40,00

97,02

2

PPHU „REWMAX” Wojciech Kot ul. Rzeczki 63, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

65.346,54

60

60,00

33,33

93,33

III.             Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

IV.             Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: brak

V.                W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

VI.             Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia.