I. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

 

Szulc-Efekt sp zoo 

Prezes Zarządu:

Adam Szulc 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

 

II. Przedmiot petycji:

Celem niniejszego Wniosku/Petycji i zamierzeniem Osób go sygnujących - jest  aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.  

III. Data złożenia petycji: 23.10.2017r.

IV. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

V. Zasięgane opinie: brak

VI. Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie udziela odpowiedz na n/w petycje z dnia 23.10.2017r.:

Ad.

§1) Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie nie jest zainteresowany w chwili obecnej wysyłaniem załączonych materiałów  tj. stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym  przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Tym niemniej informujemy ,że na stronie internetowej urzędu od dawna znajduje się link www.mikroporady.pl  do której maja dostęp lokalni przedsiębiorcy. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i wszyscy bez wyjątku maja możliwość wglądu w zamieszczone dane..

Ad.

§2) Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 t.j.) informuje ,że w związku jak w  §1) odpowiedzi, nie przesyłaliśmy przekazanych materiałów , w związku z powyższym nie możemy podać daty oraz ilości kontaktów.

§3) Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie informuje ,że petycja została w całości opublikowana na stronie urzędu.