OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

z dnia 07 grudnia 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Ćmielowa

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),Uchwały Nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z 14 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa z późn. zm. oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 18 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w pokoju nr 4, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ćmielowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Burmistrz Ćmielowa

Jan Kuśmierz

obrazek