Znak: I.271.2.2018                                                                                        Ćmielów dn. 10/04/2018r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.2.2018

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.2.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego oraz nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu” (Nr ogłoszenia w BZP: nr 527663-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.2.2018 pn.: „Wymiana pokrycia dachowego oraz nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu” w zakresie:

 - części nr 1 zamówienia: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmielowie”: 

- części nr 2 zamówienia: „Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu na budynku remizy strażackiej w Buszkowicach”

 

I. W postępowaniu wybrano następujące oferty częściowe:

a) część nr 1 zamówienia- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmielowie” oferta Nr 2 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „REMAL” Krzysztof Kalita ul. Sadowa 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej.

b) część nr 2 zamówienia – „Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu na budynku remizy strażackiej w Buszkowicach” oferta Nr 3 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlano – Usługowe Jan Gałka, Os. Słoneczne 47/99, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej.

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr części zamówienia

cena ofertowa brutto
w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena (max 60%)

Kryterium okres gwarancji   (max 40%)

Łączna punktacja

1

Adrian Połetek „Olbud”  ul. Skośna 8a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1

------

--------

--------

-------

----------

2

166.710,17

72

42,41

40,00

82,41

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „REMAL” Krzysztof Kalita ul. Sadowa 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1

85.334,20

72

60,00

40,00

100

2

119.677,67

72

59,08

40,00

99,08

3

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlano – Usługowe Jan Gałka, Os. Słoneczne 47/99, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1

92.748,88

72

55,20

40,00

95,20

2

117.849,65

72

60,00

40,00

100

III.   Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

IV.  Oferty odrzucone w postępowaniu:  brak

IV.      W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

V.         Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż  po upływie  terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, tj. 5 dni od dnia przekazania  niniejszej informacji.

 

                                                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                                                                Jan Kuśmierz