Uchwała Nr 62/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek terytorialnego i objaśnieniami.