INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2018 do 31. 03. 2018

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  XLVIII/271/2018  Rady Miejskiej                         w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  28 642 608  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 30 958 608  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 316 000  zł.

Plan przychodów wyniósł : 2 402 268  zł. , a plan rozchodów : 86 268 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    400 000,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 916 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  I  kwartału  2018 r. , to jest do 31. 03. 2018  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 28 489 917,21 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         25 341 383,21  zł.

        - dochody majątkowe  :     3 148 534,00 zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  7 199 602,03  zł. tj. w  25,27  % , z tego :

        - dochody bieżące :          7 199 602,03  zł.

        - dochody majątkowe                     0,00  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 31 805 917,21  zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        24 814 397,21 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   6 991 520,00  zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 6 231 292,62  tj. w  19,59  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :               6 208 494,09    zł.

        - wydatki  majątkowe  :              22 798,53    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 316 000 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  968 309,41 .

Plan  przychodów wynosi : 3 402 268,00  , a rozchodów :  86 268,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 523 680,09  zł. , a rozchodów :  21 567,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 177 937 ,08 zł., z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 177  937 ,08 .

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.