BURMISTRZ  ĆMIELOWA

           OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE :

                                                  SEKRETARZ  MIASTA  I  GMINY    

                                                 W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                           ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Posiada :

a.       Dyplom ukończenia studiów wyższych

b.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

c.       Posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902 ) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ( urzędach marszałkowskich  oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych , starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych , urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych  zakładach budżetowych , biurach ( ich odpowiednikach ) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego  oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

4.       Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej oraz prawa pracy.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.      Pierwsza umowa na czas określony,

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.      Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Umiejętność kierowania zespołem i koordynacji działań,

b.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

c.       Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność,

d.      Odporność na stres ,

e.      Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

f.        Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,

2.       Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy

3.       Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu,

4.       Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy, instrukcje)

5.       Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,

6.       Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

7.       Inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu,

8.       Nadzorowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie,

9.       Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

10.   Opracowanie projektu Statutu Miasta i Gminy,

11.   Nadzorowanie zadań związanych z zamieszczaniem materiałów informacyjnych na stronie  internetowej urzędu i BIP,

12.   Opracowanie strony Informatora Samorządowego publikowanego w lokalnej prasie,

13.   Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

14.   Przygotowanie kryterii do oceny kwalifikacyjnej pracowników urzędu i jej przeprowadzanie,

15.   Prowadzenie służby przygotowawczej dla pracowników urzędu i organizacja egzaminu,

16.   Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli,

17.   Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,

18.   Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w urzędzie,

19.   Nadzór nad wpływającymi do urzędu petycjami i prowadzenie rejestru petycji skierowanych do Burmistrza,

20.   Prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz nadzór nad terminowością i zakresem udzielanych odpowiedzi,

21.   Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

22.   Dokonywania poświadczeń własnoręczności podpisu w zakresie udzielonego upoważnienia,

23.   Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników urzędu: Instrukcji kancelaryjnej, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów BHP, p.poż., ustaw o ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu

24.   Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV

b.      Kwestionariusz osobowy wg. Wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (załącznik do ogłoszenia)

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

e.      Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.

h.      Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

i.         Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych          ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902 )

UWAGA :

Osoba , której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia , będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekarności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem a art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika , że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : 24 maja 2018 roku  do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.