W dniu 24 maja  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  Sesji Rady Miejskiej z dnia 22 marca i 13 kwietnia 2018r.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ćmielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Ćmielów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi i zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sprawy różne.