Dnia  23 maja 2018  rok/środa/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ćmielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Ćmielów.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Ćmielów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi i zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

9. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2017r.

10. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2017  Rady Miejskiej

w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.

11. Sprawy różne.