W dniu 21 czerwca  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018r.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2017 rok:

- przedstawienie opinii RIO w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2017 rok,

- przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

- przedstawienie opinii RIO w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 rok,

- przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.

5.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi i zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalenia i podziału nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

9. Przedstawienie sprawozdań Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie za 2017 rok.

10. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok przez Burmistrza Ćmielowa i Przewodniczącą Rady Miejskiej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sprawy różne.