Dnia 19 czerwca  2018 roku/wtorek/ o godzinie 9-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami za 2017 rok.

3. Przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetów za 2017 rok:

- Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,

- sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów,

- przedstawienie opinii RIO w Kielcach o sprawozdaniu finansowym i z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalenia i podziału nieruchomości.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

8. Przygotowanie sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie za 2017 rok.

9. Sprawy różne.