obrazek

 

Znak: I.271.4.2018                                                                                        Ćmielów dn. 29/06/2018r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.4.2018

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.4.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” (Nr ogłoszenia w BZP: nr 565106-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.)

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w części zamówienia  nr 2 „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie”

w części zamówienia nr 3 „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Brzóstowej”

 

Inwestycja realizowana ze środków Unii Europejskiej w Ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej  3 Efektywna i zielona energia działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projekt RPSW.03.03.00-26-0075/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów”

 

     Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.4.2018 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” (Nr ogłoszenia w BZP: nr 565106-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.) w zakresie części zamówienia nr 2 i 3.

 

I.                   Część nr 2 zamówienia „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia wybrano ofertę:  nr 1 - złożoną przez: SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka komandytowa ul. Idalińska 53,  26-600 Radom.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka  komandytowa ul. Idalińska 53, 26-600 Radom

1.592.850,00

72

60

40

100

3

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

2.494.440,00

60

   38,31                              

33,33

71,64

4

WODEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

2.000.000,00

72

47,78

40

87,78

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

 

II.                Część nr 3 zamówienia  „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
w Brzóstowej”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 3 zamówienia wybrano ofertę:  nr 1 - złożoną przez: SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka komandytowa ul. Idalińska 53,  26-600 Radom.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2.Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium okres gwarancji  (max. 40%)

Łączna punktacja

1

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka  komandytowa ul. Idalińska 53, 26-600 Radom

1.365.300,00

72

60

40

100

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe REMAL Krzysztof Kalita ul. Sadowa 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1.420.000,00

72

oferta odrzucona

3

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

2.712.703,50

60

30,19                                    

33,33

63,52

4

WODEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

1.690.000,00

72

48,47

40

88,47

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów