obrazek

 

 

 

 

Znak: I.271.6.2018                                                                                        Ćmielów dn. 24/07/2018r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.6.2018

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.6.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie” (Nr ogłoszenia w BZP: nr 579091-N-2018 z dnia 2018-06-26r.)

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Inwestycja realizowana ze środków Unii Europejskiej w Ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej  3 Efektywna i zielona energia działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, projekt RPSW.03.03.00-26-0075/16 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów”

 

     Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.6.2018 pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie” (Nr ogłoszenia w BZP: nr 579091-N-2018 z dnia 2018-06-26r.)

 

1. W postępowaniu wybrano ofertę:  nr 1 - złożoną przez: WODEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 27-530 Ożarów ul. Jaśminowa 17.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

WODEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa  ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów

1.484.661,50

72

60,00

40,00

100,00

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: brak

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie: brak

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

 

                                                                                                                                                                Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                                                                                       Jan Kuśmierz