Dnia 31 lipca 2018  rok/wtorek/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Ostrowieckiego.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ćmielów do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

7. Sprawy różne.