INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2018 do 30. 06. 2018

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  XLVIII/271/2018  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 28 642 608  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 30 958 608  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 316 000  zł.

Plan przychodów wyniósł : 2 402 268  zł. , a plan rozchodów : 86 268 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    400 000,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 916 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  II  kwartału  2018 r. , to jest do 30. 06. 2018  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 27 477 506,41 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         25 686 506, 41  zł.

        - dochody majątkowe  :     1 791 000, 00 zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  13 664 269,42  zł. tj. w  49,73  % , z tego :

        - dochody bieżące :          13 662 449,42 zł.

        - dochody majątkowe               1 820,00 zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 29 667 186,41   zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        25 260 847,41 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   4 406 339,00 zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 12 707 037,54  tj. w  42,83  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :               12 416 331,50    zł.

        - wydatki  majątkowe  :              290 706,04    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 2 189 680 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  957 231,88 .

Plan  przychodów wynosi : 2 275 948,00  , a rozchodów :  86 268,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 523 680,09  zł. , a rozchodów :  43 134,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 156 370,08 zł., z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 156 370 ,08 .

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Ćmielów, 2018. 07. 30.