Znak: I.271.8.2018                                                                                        Ćmielów dn. 03/09/2018r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.8.2018

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych (numer ogłoszenia 603085-N-2018 z dnia 2018-08-10r.)

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w części zamówienia  nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastków”

w części zamówienia nr 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Ćmielów”

 

            Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2018 pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych (numer ogłoszenia 603085-N-2018 z dnia 2018-08-10r.) w zakresie części zamówienia nr 1 i 2.

 

I.       Część nr 1 zamówienia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jastków”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia wybrano ofertę: nr 2 złożoną przez: Miejskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych  Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

137.756,21

72

60

40

100

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

II.                Część nr 2 zamówienia „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Ćmielów”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia wybrano ofertę:  nr 1 złożoną przez: PHU TOPEKO Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski .

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2.Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

PHU TOPEKO Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

122.429,66

72

60

40

100

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

178.535,84

72

41,14

40

81,14

 

3. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

 

 

                                                                                                ZATWIERDZIŁ:

 

                                                                                            Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                 Jan Kuśmierz