W dniu 27 września  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  Sesji Rady Miejskiej z dnia 02 ,29 sierpnia oraz

11 września 2018r.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotycząca stanu zaawansowania inwestycji  na drogach powiatowych w Gminie Ćmielów w 2018 roku.

5. Informacja Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. dotycząca podjętych działań w stosunku do właścicieli budynków zagrażających bezpieczeństwu w mieście Ćmielów w 2018 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Burmistrzowi zgody na nabycie nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Ćmielowa na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego działki : nr 275/1 o pow. 2,8474ha, nr 286 o pow. 1,2884ha i  nr 288/2 o pow. 5,1826 ha na czas nieoznaczony.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

14. Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji po przeprowadzonej analizie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i Burmistrza Ćmielowa.

15. Apel do Ministra Infrastruktury o zmianę rozporządzenia regulującego szerokość pasa drogowego dróg gminnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sprawy różne.