Dnia 26 września 2018  rok/środa/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie

3. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.

4. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku.

5. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.

6. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie wyrażenia Burmistrzowi zgody na nabycie nieruchomości.

7. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Ćmielowa na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego działki : nr 275/1 o pow. 2,8474ha, nr 286 o pow. 1,2884ha i  nr 288/2 o pow. 5,1826 ha na czas nieoznaczony.

8. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

9.Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

10. Apel do Ministra Infrastruktury o zmianę rozporządzenia regulującego szerokość pasa drogowego dróg gminnych.

11. Sprawy różne.