Petycja  nr 2/2018

1.      Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):  Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o. o.

2.      Przedmiot petycji:  wnosimy o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne. Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  

3.      Data złożenia petycji 09/11/2018r.

4.       Przewidywany termin  załatwienia  sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  o petycjach, tj. nie później niż  w terminie 3 miesięcy od daty  złożenia petycji.

5.      Zasięgane opinie: brak

6.      Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedź na petycję zostaje opublikowana na stronie BIP oraz przesłana  wnioskodawcy.