W dniu 30 listopada  2018 roku /piątek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ćmielowa.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bałtów w celu realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 318003 Boria-Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

7.Zamknięcie obrad Sesji.