INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2006 do 31.03.2006

 

sporządzona na podstawie art. 14 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/207/2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2006 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  14 168 461 , a po stronie wydatków kwotę  : 15 158 465 zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 990 004 zł. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona na poziomie 6,99 %.

Plan przychodów wyniósł : 1 403 925 zł , a plan rozchodów : 413 921 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 203 925 zł., a pozostała kwota
200 000 zł  to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

            W I kwartale roku 2006 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 28 495 , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 28 495  . (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

            Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 196 956 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 186 960  , z tego :

a)      wydatki bieżące : 12 119 073zł ,

b)      wydatki majątkowe : 3 067 887 zł

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę : 990 004 zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 1 203 925 zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
a 200 000 zł  to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  6,97 %.

 

         Przychody budżetu ustalono w wysokości  1 403 925  zł. a rozchody budżetu w wysokości  413 921  zł.

Na koniec I kwartału , to jest do 31.03.2006 roku

        Planowane (po zmianach )w kwocie 14 196 956 zł dochody zostały w wysokości  :       
4 100 082 zł co stanowi  29,48 % .

        Planowane (po zmianach )w kwocie 15 186 960  wydatki zostały wykonane w wysokości  :  3 173 216 zł co stanowi  20,89  % . , z tego :

c)      wydatki bieżące : 3 140 596 zł ,

d)      wydatki majątkowe : 32 620 zł.

       Fakt ,że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi ,że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka

w wysokości :  926 866 zł. 

       W związku ze zwrotem środków z Unii Europejskiej – z Programu ZPORR w wysokości  413 921 zł w 100 % zostały zrealizowane rozchody dotyczące pożyczki udzielonej na prefinansowanie.

 

Ćmielów , 2006-05-02