W dniu 13 grudnia  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 22 listopada 2018r. oraz w dniu 30 listopada 2018r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ćmielowie.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Ćmielowie:

1/ Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2/ Komisji Rewizyjnej,

3/ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego,

4/ Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

5/ Komisji Budżetu i Finansów,

6/ Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

15. Wolne wnioski i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad Sesji.