Petycja 3/2018

 

1.      Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):  Osoba Prawna Szulc-Efekt Sp. z o. o.

2.      Przedmiot petycji: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Część Podmiotów korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym względzie. 

§1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie -  dlatego - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotów Wnoszących Petycję. 

§1.2) Jeśli odpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca - wnosimy również o poinformowanie  - Petycjodawców - na wskazany poniżej adres e-mail - o ewentualnym terminie wszczęcia -  przez Gminę/Miasto procedury w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

3.      Data złożenia petycji 09/13/2018r.

4.       Przewidywany termin  załatwienia  sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy  o petycjach, tj. nie później niż  w terminie 3 miesięcy od daty  złożenia petycji.

5.      Zasięgane opinie: brak

6.      Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedź na petycję zostaje opublikowana na stronie BIP oraz przesłana  wnioskodawcy.