Uchwała Nr 161/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwaly Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.