Dnia 27 grudnia 2018  rok/czwartek/ o godzinie 13-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Wybór przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz doraźnej Komisji Statutowej.

2.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

8. Zaopiniowanie wniosku Społecznego Komitetu Obchodów Niepodległości dotyczącego nadania imienia „Legionów Polskich” nowo powstałemu rondu w Ćmielowie oraz wniosku Stowarzyszenia Miłośników Historii Ćmielowa w sprawie nadania nazwy dla: 1. Ronda od strony zachodniej – księdza Juliusza Chyżewskiego, 2. Ronda od strony wschodniej – kanclerza Jacka Małachowskiego herbu Nałęcz.

9. Sprawy różne.