Dnia 28 stycznia 2019  rok/poniedziałek/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na 2019 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bałtów w celu realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 318003 Boria – Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970”.

4. Przedstawienie i zaopiniowanie  projektów budżetu na 2019 rok:

a/ Jednostek Oświatowych w Ćmielowie,

b/ Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki w Ćmielowie,

c/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie,

d/ Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie,

e/ Miasta i Gminy Ćmielów.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach .

6.Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2027.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia Burmistrzowi Ćmielowa zgody na nabycie nieruchomości.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2018 za rok 2018.

14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2018.

15. Zaopiniowanie interpelacji radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie Nikodem Katarzyna, Ewelina Otolińska, Dariusz Maruszczak, Michał Szczęsny , Jerzy Sykała – Członkowie klubu Radnych „Gmina Ćmielów Od Nowa” i Przewodniczącej Osiedla Nr 2 w Ćmielowie Jolanta Madioury w sprawie wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ćmielowie.

16. Opracowanie ramowych planów pracy Komisji Stałych Rady na 2019 rok.

17. Sprawy różne.