W dniu 29 stycznia  2019 roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu na temat naboru ochotników do służby w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Kielcach.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018r.

6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ćmielowie na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bałtów w celu realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 318003 Boria – Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970”.

8. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok:

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

- przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady,

- dyskusja.

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2027.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Burmistrzowi Ćmielowa zgody na nabycie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ćmielów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie na 2019 rok.

17. Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ćmielów na lata 2016-2018 za rok 2018.

19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 za rok 2018.

20. Wolne wnioski i sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad Sesji.