INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2018 do 31. 12. 2018

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie  Nr  XLVIII/271/2018  Rady Miejskiej  w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  28 642 608  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 30 958 608  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 316 000  zł.

Plan przychodów wyniósł : 2 402 268  zł. , a plan rozchodów : 86 268 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    400 000,00 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 916 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV  kwartału  2018 r. , to jest do 31. 12. 2018  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 28 968 013,00 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         26 642 473,00  zł.

        - dochody majątkowe  :    2 352 540, 00 zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  27  794 927 ,41 zł.  tj. w  95,95  % , z tego :

        - dochody bieżące :               26 150 749,64 zł.

        - dochody majątkowe             1 644 177,77 zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 32 157 693 ,00   zł.  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        26 300 664,00 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   5 857 029,00 zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 28 802 852,49  zł.  tj. w  89,57  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :                  24 362 461,52 zł.

        - wydatki  majątkowe  :              4 440 390,97 zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 189 680 ,00 zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła deficyt  budżetowy w wysokości :  1 007 925,08 .

Plan  przychodów wynosi : 3 275 948 ,00  , a rozchodów :  86 268,00.

Wykonanie  przychodów wynosi : 2 373 680,09  zł. , a rozchodów :  86 268,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 963 236,08 zł., z czego pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 113 236, 08  . , kredyt długoterminowy w wysokości : 1 850 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Ćmielów, 2019. 01. 30.