Ćmielów dn. 4 lutego 2019r.

 

 

 

                                BURMI STRZ  ĆMIELOWA

                   OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO URZĘDNICZE : INFORMATYK

                                   w  Urzędzie Miasta i Gminy

                                  ul. Ostrowiecka 40

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Wykształcenie wyższe

2.       Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.       Nieposzlakowana opinia,

4.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5.       Staż pracy minimum 3 lata w strukturach samorządowych.

2.       Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość przepisów prawnych z zakresu :

a.       ustawy o samorządzie gminnym,

b.       ustawy o ochronie danych osobowych,

c.       ustawy o dostępie do informacji publicznej,

d.       ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

2.       Umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów  MS Office,

3.       Obsługa komunikatorów społecznościowych,

4.       Umiejętność tworzenia stron internetowych

5.       Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i w piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność, kreatywność w działaniu .

6.       Umiejętność analizy i syntezy informacji.

3.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Wyposażenie miejsca pracy- komputery, sprzęt biurowy.

c.       Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4.       Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       Administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,

b.       Administrowanie serwerami Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, dokonywanie i nadzorowanie bieżących przeglądów i konserwacji,

c.       Administracja bazami danych będącymi  w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

d.       Obsługa i aktualizacja  systemem antywirusowego   jednostki,

e.       Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

f.        Wykonywanie drobnych  napraw sprzętu komputerowego Urzędu  i koordynacja  w zakresie  wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

g.       Pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

h.       Współpraca  z inspektorem ochrony danych osobowych  w zakresie  szkoleń i upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Urzędu,

i.         Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.

j.         Prowadzenie i aktualizacja strony BIP Urzędu,

k.       Prowadzenie i aktualizacja stron Urzędu ( www.cmielow.pl  i  podobnych )

l.         prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wykonanych czynności eksploatacyjnych i serwisowych na stanowiskach komputerowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

      ł.     Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością     zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.).                                                                                            

Zadania dodatkowe:

a.       Kontakt z dostawcami  telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług Internetu,

b.       Wspieranie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych  oraz ogólnokrajowych,

5.       Zadania okresowe:

Zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia.

6.       Wymagane dokumenty:

a.   List motywacyjny oraz CV

b.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c.       Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

d.       Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

e.       Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( poświadczone  przez kandydata za zgodność  oryginałem)

f.        Oświadczenie  kandydata o braku przeciwskazań  zdrowotnych  do zajmowanego stanowiska.

g.       Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

h.       Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

i.         Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

7.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył  6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz. 902 ).      

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko  Informatyk w urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.

       Termin składania dokumentów aplikacyjnych :  14 lutego 2019roku  do godziny 15.oo.

       Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie            nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatem oferta powinna zawierać dane adresowe i telefoniczne niezbędne do poinformowania kandydata o dalszym postępowaniu konkursowym.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie

ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                             /-/ Joanna Suska