INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

sporządzona na podstawie art. 14 pkt l Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 249 , póz. 2104 z późn. zmianami)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/207/2006 z dnia 23.02.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2006 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 14 168 461 zł , a po stronie wydatków kwotę :

15 158 465 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 990 004 zł. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona na poziomie 6,99 %.

Plan przychodów wyniósł: l 403 925 zł, a plan rozchodów : 413 921 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie l 203 925 zł., a pozostała kwota

200 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

W I półroczu 2006 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 363 096 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę 316 783 zł. (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa)

Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę :14 531 557 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 15 475 248 , z tego :

a)              wydatki bieżące : 12 395 364 zł,

b)             wydatki majątkowe : 3 079 884 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 943 691 zł, z czego pokrycie w wysokości : l 157 612 zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,

a 200 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 6,49 %.

Przychody budżetu ustalono w wysokości    l 357 612 .  a rozchody budżetu w wysokości 413 921 zł.

Na koniec I półrocza 2006 r., to jest do 30.06.2006 roku :

Planowane (po zmianach )w kwocie 14 531 557 dochody zostały w wysokości :

7 269 188,19 zł co stanowi 50, 02 % .

Planowane (po zmianach )w kwocie w 15 475 248 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 6 491 630, 76 zł co stanowi 41, 95 %, z tego :

A.   wydatki bieżące : 6 150 063, 64 zł,

B.   wydatki majątkowe : 341 567, 12 zł.

Fakt ,że wydatki zostały wykonane w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi,

że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 777 557, 43 zł.

W związku ze zwrotem środków z Unii Europejskiej - z Programu ZPORR w wysokości

413 921 zł w 100 % zostały zrealizowane rozchody dotyczące pożyczki udzielonej na prefinansowanie.

Ćmielów , 2006-07-25