Dnia 15 lutego 2019  roku/piątek/ o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

5 .Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

7. Sprawy różne.