W dniu 18 lutego  2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 stycznia 2019r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

10. Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12 .Zamknięcie obrad Sesji.