Ćmielów dn.   13 luty 2019r.

 

 

 

                                                        BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                               OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE :

                                                  SEKRETARZ  MIASTA  I  GMINY    

                                                 W  URZĘDZIE  MIASTA I GMINY

                                                         ul. Ostrowiecka 40   

 

1.       Wymagania niezbędne :

1.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

2.       Osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.       Posiada :

a.       Dyplom ukończenia studiów wyższych

b.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

c.       Posiada łącznie co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych               ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. ) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. ) oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

4.       Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.

2.       Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Pierwsza umowa na czas określony,

c.       Miejsce pracy : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40

d.       Rodzaj pracy/warunki : stanowisko decyzyjne, praca biurowa przy monitorze ekranowym

3.       Wymagania dodatkowe:

a.       Umiejętność kierowania zespołem i koordynacji działań,

b.       Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

c.       Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność,

d.       Odporność na stres ,

e.       Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

f.        Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

g.       Prawo jazdy kat. „B”

4.       Zakres zadań na stanowisku :

1.       Organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,

2.       Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy

3.       Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu,

4.       Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy, instrukcje)

5.       Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,

6.       Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

7.       Inicjowanie i tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu,

8.       Nadzorowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie,

9.       Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu,

10.   Opracowanie projektu Statutu Miasta i Gminy,

11.   Nadzorowanie zadań związanych z zamieszczaniem materiałów informacyjnych na stronie  internetowej urzędu i BIP,

12.   Opracowanie strony Informatora Samorządowego publikowanego w lokalnej prasie,

13.   Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

14.   Przygotowanie kryteriów do oceny kwalifikacyjnej pracowników urzędu i jej przeprowadzanie,

15.   Prowadzenie służby przygotowawczej dla pracowników urzędu i organizacja egzaminu,

16.   Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli,

17.   Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,

18.   Prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w urzędzie,

19.   Nadzór nad wpływającymi do urzędu petycjami i prowadzenie rejestru petycji skierowanych do Burmistrza,

20.   Prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz nadzór nad terminowością i zakresem udzielanych odpowiedzi,

21.   Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

22.   Dokonywania poświadczeń własnoręczności podpisu w zakresie udzielonego upoważnienia,

23.   Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników urzędu: Instrukcji kancelaryjnej, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów BHP, p.poż., ustaw o ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu

24.   Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza

5.       Wymagane dokumenty :

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

6.       W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych                  ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

UWAGA :

Osoba , której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia , będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekarności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem a art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika , że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 25 luty 2019r.do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                             

                                                                                                          Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                            /-/ Joanna Suska