Dnia 22 marca 2019  rok/piątek/ o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie w latach 2017-2018.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie.

5.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Ćmielów.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: „ Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n. : „ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów- Krzczonowice – Przeuszyn w miejsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtwarzaniem ulicy Opatowskiej”.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

14. Sprawy różne.