W dniu 25 marca 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2019r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości ustalania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie w latach 2017-2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie:

a/ powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

b/ zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

c/ przeprowadzenie głosowania,

d/ podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Ćmielów.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwą: „ Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n. : „ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów- Krzczonowice – Przeuszyn w miejsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtwarzaniem ulicy Opatowskiej”.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

17. Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

18. Wolne wnioski i sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad Sesji.