DOWODY OSOBISTE - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW I WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

<>

UWAGA!!! Złożenie wniosku przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r. Po tym  terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jaki dziecka/podopiecznego zostaną wyłączone.

 

 Podstawa prawna

 

O  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U z 2019 r. poz. 652 ze zm.)

O  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

O  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

O  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.)

O  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r.   sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2019 r. poz. 400)

 

1.    Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 2

 

O  Telefon: 15/8612018 w. 16

 

 

O Godziny przyjęć

poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.15

 

Wersja elektroniczna - https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

 

4. Wymagane dokumenty

 

O  Wniosek o wydanie dowodu osobistego – składa się w organie dowolnej gminy  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

 

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

 

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

 

obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
(w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami) – odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej   się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami.

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia  nie pozwalana spełnienie w opisanych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym  niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku  do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć  do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy  jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony  przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym  albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek  wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.  Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia,  jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna  być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym  do drukarek.

 

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o rozdzielczości, co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB  tak, aby fotografia zachowała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm spełniającą w/w wymogi.

 

 

 

O Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu ,organ  gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Tożsamość osoby organ gminy może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego

 

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi
w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu
w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

5. OPŁATY

Brak

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni

 

 

7. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub stwierdzenie nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego  za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.    Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących  do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 

2.    Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic w/w państw.

 

3.    Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 

4.    Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

5.    Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

6.    Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

 

E-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

  • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
  • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
  • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
  • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

 

7.    Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego.

 

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych  i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator   tej osoby.

 

Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie   z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.

            Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wymaga ustalenia 4-cyfrowego kodu PIN.

      Certyfikat podpisu osobistego wymaga ustalenia 6-cyfrowego kodu PIN.

 

 

 

Ustalenie kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.

 

W przypadku zablokowania kodu PIN dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia  lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego (kod PUK), który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

 

8.    Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych.

 

9.    W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

10.  Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek
o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

11.  O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku
w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

12.  W przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku
w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w organie gminy w postaci papierowej lub w formie elektronicznej.

 

13.  Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

14.  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 

15.  Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic lub opiekun prawny albo kurator, który wnioskował
o wydanie dokumentu, a osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu, rodzic lub kurator. Wymagana jest obecności tej osoby, jeżeli osoba ta nie była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

 

16.  W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony poza organem gminy (patrz pkt.12), odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania             jego odbioru.

 

17.  Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku, gdy fotografia załączona  do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych, lub wnioskodawca składa wniosek
o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów wyżej cyt. ustawy.

 

18.  Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 

19.  UWAGA Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

 

20.  Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

 

21.  Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.

 

 

Załączniki:

 Nr 1 – wniosek o wydanie dowodu osobistego

Nr 2 – zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Nr 3 – zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym