Ćmielów dn.  01 kwietnia  2019r.

 

 

 

                                                        BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                   OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE :

                                                                DYREKTORA

                         SAMORZĄDOWEGO  ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I  GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

                                                             w  Ćmielowie      

                                                            ul. Kolejowa  43

                                           

 

Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe

2.       Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy

3.       Praktyczna znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustaw:  Prawo budowlane, Prawo Wodne , Zamówienia Publiczne

Warunki pracy na stanowisku:

a.       Wymiar etatu – pełny etat

b.       Pierwsza umowa na czas określony,

c.       Miejsce pracy :  Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej  ul. Kolejowa 43 27-440 Ćmielów

d.       Rodzaj pracy/warunki :

- praca pod presją związana z sytuacjami awaryjnymi,

- bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy

- praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Kierowanie bieżącą działalnością Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie go na zewnątrz

2.       Organizowanie pracy oraz rozliczanie wykonywania zadań,

3.       Pełnienie funkcji pracodawcy, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, prowadzenie polityki kadrowej Zakładu,

4.       Przygotowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu

5.       Prawidłowe  gospodarowanie majątkiem Zakładu w porozumieniu z Burmistrzem Ćmielowa,

6.       Przestrzeganie zasad  gospodarki finansowej,

7.       Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8.       Nadzór nad realizacja zadań SZWiGK tj:

- zabezpieczenie stałej dostawy wody dla mieszkańców gminy Ćmielów,

- utrzymywanie w stałej gotowości technicznej urządzeń wytwarzających i przesyłających wodę i ścieki  oraz urządzeń elektroenergetycznych i prowadzenie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zarządzeniami,

- prowadzenie pełnej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej urządzeń,

- prowadzenie bieżącej kontroli podległych urządzeń podczas eksploatacji,

- nadzór nad pracą ujęć wody, a w szczególności w zakresie jakości wody,

- właściwa organizacja pracy załóg i ekip awaryjnych oraz racjonalne wykorzystanie czasu pracy wszystkich podległych pracowników,

- sporządzanie warunków technicznych i warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- sporządzanie  warunków technicznych i warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- sporządzanie kosztorysów wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wymagania dodatkowe:

a.       Umiejętność kierowania zespołem i koordynacji działań,

b.       Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

c.       Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność,

d.       Odporność na stres ,

e.       Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

f.        Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

g.       Prawo jazdy kat. „B”

 

Wymagane dokumenty:

a.       List motywacyjny oraz CV podpisany przez kandydata

b.       Kwestionariusz osobowy wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata

c.       Kserokopie  świadectw pracy ( jeśli takie posiada ) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska podpisane przez kandydata

e.       Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

f.        Oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g.       Oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy , który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

h.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .

 

W miesiącu poprzedzającym datę niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych                  ( Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. )

UWAGA :

Osoba , której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia , będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekarności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem a art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika , że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście , w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pok. nr 15 (sekretariat ) lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko : Dyrektor Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych : do 12 kwietnia 2019r.do godziny 15.00

Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 przez okres trzech miesięcy.

 Klauzula informacyjna.

1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

2.       Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.       Administratorem danych jest Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie.

4.       Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:  inspektor@cbi24.pl

5.       Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

6.       Informacje o odbiorcach danych: Urząd Miasta i Gminy ul. Ostrowiecka 40 27-440 Ćmielów.

7.       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

8.       Uprawnienia:

a.       Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej.

b.       Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                              

                                                                                                        BURMISTRZ  ĆMIELOWA

                                                                                                            /-/ Joanna Suska