W dniu 11 kwietnia 2019 roku /czwartek/ o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadania pod nazwa: „Remont drogi powiatowej nr  0727T Opatów-Ćmielów ( w msc. Jastków, Buszkowice) , od km 4+593 do km 4+ 943, dł. 350mb”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

7 .Zamknięcie obrad Sesji.