Dnia 6 maja 2019  rok/poniedziałek/ o godzinie 13-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

3. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/307/2018 Rady Miejskiej

w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

4. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.

5. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.

7. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2019r.

8. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

10. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

11. Sprawy różne.