Dnia 26 czerwca 2019  rok/środa/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2018 rok” oraz zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2018 rok.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok:

a/ przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok:  1/ Oświaty, 2/Domu Kultury im. W. Gombrowicza  i Biblioteki w Ćmielowie, 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ćmielowie, 4/ Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, 5/ Miasta i Gminy w Ćmielowie.

b/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

c/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

d/ dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

e/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o sprawozdaniach,

f/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2018 rok,

g/przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h/ wypracowanie  opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie za 2018 rok.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ćmielów.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ćmielów na lata 2019-2021”.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ćmielów do realizacji zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Ćmielów.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

13. Sprawy różne.