W dniu 27 czerwca 2019 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                        

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 8 maja 2019r. i 7 czerwca 2019r.

5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. o stanie bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów za I półrocze 2019r.

6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Ćmielowie o stanie bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Ćmielów za 2018r.

7.  Informacja Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Ćmielowie na temat ochrony przeciwpożarowej w Mieście i Gminie Ćmielów za 2018r.

8. . Sprawozdanie Burmistrza Ćmielowa z działalności w okresie między Sesjami.

9. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Ćmielów za 2018 rok”.

a/ debata nad „ Raportem o stanie Gminy Ćmielów za 2018 rok”.

b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2018 rok.

10. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok:

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,

b/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

c/ przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

d/ dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok,

e/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  o sprawozdaniach,

f/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ćmielowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ćmielowa za 2018 rok,

g/przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ćmielowie,

h/ przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ćmielów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ćmielów do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ćmielów na lata 2019-2021”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ćmielów do realizacji zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Ćmielów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

19. Wolne wnioski i sprawy różne.

20 .Zamknięcie obrad Sesji.