Znak: I.271.4.2019                                                                                          Ćmielów dn. 10/07/2019r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.4.2019

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.4.2019 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa stref rekreacji i wypoczynku w  Gminie Ćmielów” (numer ogłoszenia 559701-N-2019 z dnia 2019-06-13r.)

 

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

w zakresie części zamówienia:

- nr 1 „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 555/2 w Ćmielowie”

- nr 2 „Budowa strefy rekreacji i  wypoczynku na działce nr 149 w  Piaskach Brzóstowskich”

 

      Zamawiający - Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.4.2019 pn.: „Budowa stref rekreacji i wypoczynku w  Gminie Ćmielów” (numer ogłoszenia 559701-N-2019 z dnia 2019-06-13r.) w zakresie części zamówienia nr 1 i 2.

 

Część nr 1 zamówienia: „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na działce nr 555/2 w Ćmielowie”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 1 zamówienia wybrano ofertę: nr 2 złożoną przez: F.H. System Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

95.940,00

60

57,67

40

97,67

2

F.H. System Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa

92.226,77

60

60

40

100

3

Herkules Sp. z o.o. Sp. k. ul.  Pogorska 34c, 37-500 Chrzanów

96.238,89

60

57,49

40

97,49

5

„PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk

130.380,00

60

------

------

----------

6

DRO-MAR  Marcin Dróżdż 00-107 Warszawa, ul. Próżna 5 lok. 25, Oddział Makowiec  ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

140.000,00

60

39,52

40

79,52

7

PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

98.744,40

60

56,03

40

96,03

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: „PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk wykonawca został wykluczony z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – nie wykazał  braku podstaw wykluczenia.

Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia informacji z  otwarcia ofert sporządzonej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie przedłożył Zamawiającemu oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  Wykonawca został wezwany do  uzupełnienia ww. oświadczenia. W wymaganym terminie do  dnia 08/07/2019r.  do godz. 12:00 nie przedłożył  Zamawiającemu oryginału ww. oświadczenia, a więc nie wykazał braku podstaw do  wykluczenia z postępowania.

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: oferta nr 5 złożona przez „PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) – treść  oferty nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie, w którym poinformował Zamawiającego, że oferowane przez niego urządzenia siłowni zewnętrznej wykazują maksymalny ciężar użytkownika 130kg.

W dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w opisie technicznym urządzenia pn.:  twister + wahadło  Zamawiający określił maksymalny ciężar użytkownika na ok. 150kg. Treść złożonego oświadczenia Wykonawcy stanowiącego integralną część oferty potwierdza, że oferowane urządzenie nie spełnia wymagań zawartych w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  i odbioru robót, a więc treść oferty jest niezgodne z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) – została złożona przez Wykonawcę  wykluczonego  z udziału w postępowaniu o udzielanie  zamówienia.

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów

 

Część nr 2 zamówienia: „Budowa strefy rekreacji i  wypoczynku na działce nr 149 w  Piaskach Brzóstowskich”

1. W postępowaniu w zakresie części nr 2 zamówienia wybrano ofertę: nr 2 złożona przez: F.H. System Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.

2.Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Okres gwarancji w miesiącach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena brutto

(60%- maksymalnie 60pkt.)

Kryterium okres gwarancji  (40% - maksymalnie 40pkt.)

Łączna punktacja

1

WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

44.895,00

60

52,93

40

92,93

2

F.H. System Krzysztof Milczek ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa

39.608,46

60

60

40

100

3

Herkules Sp. z o.o. Sp. k. ul.  Pogorska 34c, 37-500 Chrzanów

42.745,58

60

55,59

40

95,59

4

Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców  Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

33.542,10

60

----------

---------

--------

5

„PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk

47.109,00

60

------------

-----------

---------

6

DRO-MAR  Marcin Dróżdż 00-107 Warszawa, ul. Próżna 5 lok. 25, Oddział Makowiec  ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

70.000,00

60

33,95

40

73,95

7

PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

55.780,50

60

42,60

40

82,60

3.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: „PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk wykonawca został wykluczony z postępowania  na podstawie art.. 24 ust. 1 pkt. 12 – nie wykazał  braku podstaw wykluczenia.

Wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia informacji z  otwarcia ofert sporządzonej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie przedłożył Zamawiającemu oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  Wykonawca został wezwany do  uzupełnienia ww. oświadczenia. W wymaganym terminie do  dnia 08/07/2019r.  do godz. 12:00 nie przedłożył Zamawiającemu oryginału ww. oświadczenia, a więc nie wykazał braku podstaw do  wykluczenia z postępowania.

4.Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

a) oferta nr 4 złożona przez Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców  Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą złożył karty techniczne oferowanych urządzeń w których podał, że siedziska i oparcia urządzeń: jeździec, wyciąg górny i krzesło, rower będą wykonane ze stali, a tablica regulaminowa  będzie posiadać stelaż z rur o średnicy 42,4mm. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ofertą Wykonawcy, a zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej. Wykonawca w wymaganym terminie przesłał informację, że w ramach zadania wykona urządzenia z siedziskami z polietylenu dużej gęstości odporne na warunki atmosferyczne oraz wykona tablicę z regulaminem ze średnicą rury 48mm oraz dołączył do wyjaśnień zmienione karty techniczne urządzeń i tablicy z regulaminem.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2.

Niewątpliwie karty techniczne dołączone do oferty stanowią integralną jej część. Zmiana treści kart technicznych w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść oferty i jest niedopuszczalna.

Treść kart technicznych dołączonych do oferty potwierdza, że oferowane urządzenia nie spełniają wymagań określonych w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania  i odbioru robót, a więc treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Oferta nr 5 złożona przez „PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) – została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielanie  zamówienia.

5. W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

   /-/ Joanna Suska