W dniu 2 sierpnia 2019 roku /piątek/ o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się Sesja Nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Ćmielowie. 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad(quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/71/2019

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Ćmielów.

6. Zamknięcie obrad Sesji.