Uchwała Nr 53/2019 VII Składu Orzekacjącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego  i objaśnieniami