Dnia 26 września 2019  roku /czwartek/ o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Ćmielowie.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Brzóstowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Ćmielów.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2019”.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Ćmielów.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

9. Zaopiniowanie uchwały  w sprawie ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Ćmielowa w sprawie podjęcia działań polegających na wspieraniu przedsiębiorców działających na terenie Gminy Ćmielów lub zamierzających prowadzić działalność, a tym samym podjęciu działań zmierzających do zapewnienia rozwoju gospodarczego Gminy i jej mieszkańców, poprzez zapewnienie miejsc pracy.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2019r.

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019-2028.

13. Zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

14. Sprawy różne.